Опис активности

Пројекат је реализован кроз 10 активности:

 

Активност 1. Избор ливада и пашњака на којима би се вршила реализација пројекта

У сарадњи са инжињерима пољопривредних стручних служби Лознице и Ваљева извршен је избор ливада и пашњака на којима се вршила реализација пројекта.

Активност 2. Узорковање биомасе и узимање фитоценолошких снимака за одређивање флористичког састава

Биомаса је узоркована са свих одабраних травњака и анализирана у лабораторијама Института. Како би се флористички састав одабраних травњака боље сагледао, узимани су и фитоценолошки снимци на терену.

Активност 3. Узорковање биомасе ради одеђивања параметара квалитета

Са сваке одабране парцеле узиман је део надземне масе ради одређивања основних показатеља квалитета. Од параметара квалитета на узорцима биомасе анализирани су: садржај сирових протеина, сирове целулозе, АДФ-а, НДФ-а, садржај минерала и масти.

Активност 4. Прикупљање узорака земљишта

Да би се установио квалитет земљишта, као најзначајнијег чиниоца који утиче на флористички састав травњака, а касније и предложиле и евентуалне мере поправке, са сваке одабране парцеле узимани су узорци земљишта, ради одређивања основних параметара плодности.

Активност 5. Анализа прикупљених узорака земљишта и биљне масе

Анализа прикупљених узорака земљишта и биљне масе вршена је у лабораторији Института за крмно биље Крушевац. У овој фази на узорцима биомасе извршена је и анализа ботаничког састава, одвајањем појединих група биљака и одређивање њиховог процентуалног учешћа.

Активност 6. Анализа добијених резултата и израда плана и програма за поправку

Анализа добијених резултата омогућила је израду плана поправке сваке од одабраних површина. Предложене мере ће имати за циљ повећање учешћа квалитетнијих травних и легуминозних врста, а значајно смањење присуства лоших, безвредних и шкодљивих врста који могу негативно утицати на продукцију и здравље домаћих животиња. Ове мере ће дугорочно утицати на економичност производње кабасте сточне хране испитиваног подручја.

Активност 7. Поставка демо огледа

Поставка демо огледа вршена је на једном делу анализираних парцела. Демо огледи су агротехничког типа и обухватали су примену креча, специфичних минералних ђубрива и сетву. Смеше за сетву су наменски компоноване у зависности од параметара земљишта и потреба фарми. Све ове активности спроведене су у сарадњи са стручњацима Пољопривредних, стручних и саветодавних служби и власницима парцела.

Активност 8. Праћење и присуство реализатора и партнера на пројекту, апликацији предложених решења и технологија.

За све време спровођења предложених решења, реализатори пројекта ће по потреби обилазити парцеле и пратити спровођење мера током реализације овога пројекта.

Активност 9. Прикупљање и обрада свих података и резултата

Сви прикупљени подаци обрадиће се при крају реализације пројекта. Најзначајнији резултати приказаће се у извештају - програму који ће садржати и конкретне предлоге за поправку флористичког састава травњака са територије Горњег Јадра, Рађевине и Азбуковице.

Активност 10. Дисeминација резултата пројекта

Дисеминација резултата пројекта вршиће се спровођењем: радионица едукативног карактера, организовањем завршног скупа за већи број учесника, израдом брошуре која ће бити достављена пољопривредним стручним службама чиме ће постати доступна фармерима широм Србије, као и кроз масовне медије.