Циљеви пројекта су:

Установити тренутно стање флористичког састава ливада и пашњака са територије Горњег Јадра, Рађевине и Азбуковице обиласком терена, узимањем узорака и израдом фитоценолошких снимака.
На основу научних сазнања и искустава у пракси утврдити агротехничке мере које би на најефикаснији начин довеле до позитивне промене флористичког састава ливада и пашњака испитиваног подручја.
Установити квалитет земљишта и начин како да се поправком квалитета земљишта измени флористички састав врста, а преко њега и квалитет и продукција биомасе.
Унапредити знања о адекватном времену косидбе, као једном од кључних фактора за поправку флористичког састава, а посредно и производњу квалитетне кабасте сточне хране.
Поправком флористичког састава поправити квалитет сточне хране, а на тај начин позитивно утицати на развој и економичност сточарске производње испитиваног подручја
Ефикасније коришћење земљишта ливада и пашњака која су обично слабијег квалитета и нису погодна за интензивне видове пољоприредне производње.
Променом састава врста ублажити негативан утицај климатских промена на производњу биомасе са травњака.
Обезбедити услове за стабилан рурални развој, производњу здравствено безбедне и тржишно конкурентне хране и заштиту животне средине.
Модернизација система преноса нових технологија из науке у праксу.